Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring

INTRODUCTIE

B.I.Z. International B.V. (hierna aangeduid als: BIZ) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

BIZ verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van  BIZ en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

BIZ gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BIZ vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, donateurs, medewerkers en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

VERANTWOORDELIJKE
BIZ is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor vragen/informatie is de hierna vermelde Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) beschikbaar.
VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT BIZ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het doel van BIZ is om mobiliteitsdiensten te leveren.

BIZ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van klanten en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

BIZ verwerkt persoonsgegevens als hierna nader omschreven. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van BIZ en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt BIZ uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming, die u overigens verstrekt tegelijk met het aangaan van een overeenkomst met BIZ in het betreffende contract.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen uw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT BIZ?

BIZ verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor u zich hebt aangemeld;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

In het bijzonder worden als volgt gegevens verzameld:

 • via de contactpagina op de website: naam en e-mailadres (dit om communicatie mogelijk te maken met degene die het bericht verstuurd heeft);
 • via de parking-pagina’s (maand, kwartaal, jaar): NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, voertuiggegevens (t.b.v. reservering en om facturatie mogelijk te maken).
 • via het betalingsverkeer: betalingen (automatische incasso) lopen via betalingsprovider Mollie, waardoor ook BIZ c.q. MobiCenter Heerlen de beschikking heeft over bankgegevens (rekeningnummer, IBAN, BIC) van de klant.
 • via correspondentie: de e-mailadressen van de klanten bij reservering worden automatisch opgenomen in een mailinglijst, om communicatie mogelijk te maken.

BIZ kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten BIZ noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt u expliciet om toestemming gevraagd.

BIZ verzamelt persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

HOE ZORGT BIZ VOOR VERTROUWELIJKE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS?

BIZ gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt BIZ passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. BIZ deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van BIZ kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. BIZ maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om uw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past BIZ passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij in principe altijd – aangifte. BIZ neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

GEGEVENSDELING MET DERDEN

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. BIZ kan uw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
BIZ verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

DATALEKKEN

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene.

BEZWAARTERMIJNEN

BIZ bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE
 • recht van informatie
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.
Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun u een verzoek richten aan:

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG): dhr A.Baghaei namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIZ INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Kerkrade (feitelijk adres: Exdellerweg 8, 6371 CC);

U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat – als u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt – u het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar maakt.

Stuur uw verzoek naar het hiervoor vermelde adres.

U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand, dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
COOKIES ACCEPTEREN
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens u eerste bezoek aan de website verschijnt.
COOKIES VERWIJDEREN OF UITSCHAKELEN
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk op veiliginternetten.nl.
NOODZAKELIJKE/FUNCTIONELE COOKIES
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.
ANALYTISCHE COOKIES
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij gebruiken hiervoor passende software om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.
PRIVACYBELEID VAN DERDEN
Op de website van BIZ kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij BIZ behorende websites. BIZ kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.
VRAGEN

Heb u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met de hiervoor genoemde FG op.

WIJZIGINGEN

BIZ behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.